سکینه  اسفندیاری
گروه آموزشی : شیمی محض
دانشکده : علوم پایه

رزومه

نام : سکینه نام خانوادگی : اسفندیاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :