گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

کتاب ها

:: تنوع زيستي خيارهاي دريايي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : انتشارات نوروزي
تعداد صفحات : 186
قطع کتاب :
شماره شابک : 1 - 847 - 151 - 964 - 978
تیراژ : 1000 نسخه
نوبت چاپ :
:: پرورش خرچنگ دراز آب شيرين

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : انتشارات نوروزي
تعداد صفحات : 124
قطع کتاب :
شماره شابک : 9 - 854 - 151 - 964 - 978
تیراژ : 1000 نسخه
نوبت چاپ :
:: راهنماي عملي تکثير و پرورش ميگوي آب شيرين

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1391
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تعداد صفحات : 227
قطع کتاب :
شماره شابک : 3 - 1778 - 10 - 964 - 978
تیراژ : 2000 نسخه
نوبت چاپ :

1