گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

کتاب ها

:: فرهنگ مردم بندرلنگه

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: استقرار دولت الکترونيک با رويکرد دولت کارآفرين

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: تحقيق در عمليات 2

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: تحقيق در عمليات 1

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: مديريت رفتار مصرف كننده - نگرشي كاربردي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

1