گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

دانلود فايل

:: Amino Acids and Proteins
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 206
:: Enzymology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 172
:: Biophysics
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 111
:: Glycolysis
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 156
:: Carbohydrates and Glycobiology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 187
:: nucleic acids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 168
:: fatty acid and lipids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 159
:: Krebs cycle and electron transport chain
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 170
:: Biochemistry Laboratory
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 346
:: کارآفرینی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 203

1