گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

دانلود فايل

:: Amino Acids and Proteins
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 226
:: Enzymology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 191
:: Biophysics
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 126
:: Glycolysis
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 169
:: Carbohydrates and Glycobiology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 203
:: nucleic acids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 186
:: fatty acid and lipids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 173
:: Krebs cycle and electron transport chain
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 198
:: Biochemistry Laboratory
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 371
:: کارآفرینی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 222

1