گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

دانلود فايل

:: Amino Acids and Proteins
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 235
:: Enzymology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 199
:: Biophysics
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 131
:: Glycolysis
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 174
:: Carbohydrates and Glycobiology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 209
:: nucleic acids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 194
:: fatty acid and lipids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 177
:: Krebs cycle and electron transport chain
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 209
:: Biochemistry Laboratory
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 379
:: کارآفرینی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 227

1