گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

دانلود فايل

:: Amino Acids and Proteins
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 198
:: Enzymology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 171
:: Biophysics
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 110
:: Glycolysis
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 155
:: Carbohydrates and Glycobiology
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 185
:: nucleic acids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 167
:: fatty acid and lipids
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 156
:: Krebs cycle and electron transport chain
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 168
:: Biochemistry Laboratory
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 337
:: کارآفرینی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 198

1