مهندس علیرضا دهقان بنادکی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : -

  • دانشجوياني كه درس كارآموزي را در نيمسال اول 94-95 اخذ نموده اند نسبت به دانلود گزارش كارآموزي اقدام نمايند بديهي است ثبت نمره پاياني منوط به ارائه گزارش كارآموزي مطابق فرمت مصوب و تاييد استاد راهنما مربوطه مي باشد
  • دانشجوياني كه دروس پرو‍زه بتن، راه و فولاد را در نيمسال اول 94-95 اخذ نموده اند نسبت به دانلود فرم گزارشات مرحله اي اقدام نموده و به تاييد اساتيد راهنما خود برسانند بديهي است ثبت نمره پاياني دانشجو منوط به ارائه گزارشات مرحله اي به استاد راهنما و گروه عمران مي باشد.
دانلود فايل

:: فرم گزارش كارآموزي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 297
:: فرم گزارشات مرحله اي پروزه فولاد
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 143
:: فرم گزارشات مرحله اي پروزه بتن
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 155

1