گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

اختراعات

:: 2. تولید کیت غربالگری گالاکتوزومی بر پایه آنزیم نوترکیب

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات ایران
شماره ثبت اختراع : 79422
تاریخ ثبت اختراع :May 7 2013 12:00AM

:: 1. فرایند آنزیماتیک اندازه گیری اختصاصی پرولین پلاسمای خون

مرجع تایید کننده : اداره ثبت اختراعات ایران
شماره ثبت اختراع : 77787
تاریخ ثبت اختراع :Dec 1 2012 12:00AM


1