گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

اختراعات