گروه آموزشی : دینی و عربی و فلسفه و کلام اسلامی
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی

:: رييس دانشكده علوم انساني

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jul 2 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد

1