ثمین خوشنود
گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداري

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Oct 20 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 6 2015 12:00AM1