گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

سوابق اجرایی

:: هضو کمیته سیما و منظر شهری

مؤسسه محل اشتغال : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: عضو شورای تخصصی گروه معماری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: کارشناس رسمی دادگستری(راه و ساختمان)

مؤسسه محل اشتغال : مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
تاریخ شروع : Mar 21 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: عضو هیئت مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسان مشاور خاک-خشت0سرا
تاریخ شروع : Mar 21 2007 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: عضو هیئت علمی دانشکده معماری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: معاون عمرانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2015 12:00AM


:: مشاور ریاست

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2015 12:00AM


:: ریس کمیته آموزش

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
تاریخ شروع : Mar 21 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2015 12:00AM


:: بازرس

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
تاریخ شروع : Mar 21 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2015 12:00AM


:: عضو گروه تخصصی معماری

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
تاریخ شروع : Mar 21 2006 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2015 12:00AM


:: مدیر فنی واحد عمرانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 20 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2009 12:00AM


:: مدیر گروه معماری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 20 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 22 1999 12:00AM1