گروه آموزشی : زمین شناسی

سوابق اجرایی

:: رئیس کارگزینی هیات علمی (2 دوره)

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر آموزش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس دانشکده علوم پایه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدير گروه رشته زمين شناسي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1