گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگليسي

سوابق اجرایی

:: Faculty member

مؤسسه محل اشتغال : Islamic Azad University, Bandarabbas Branch
تاریخ شروع : Mar 21 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: Research Assistant

مؤسسه محل اشتغال : Faculty of Computer Science and Information System, University of Malaya
تاریخ شروع : Sep 23 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 2014 12:00AM


:: Teaching Assistant

مؤسسه محل اشتغال : Faculty of Education, University of Malaya
تاریخ شروع : May 21 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : May 22 2013 12:00AM


:: English Teacher

مؤسسه محل اشتغال : Ministry of Education, Bandarabbas, Iran
تاریخ شروع : Sep 23 2006 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 2009 12:00AM1