گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: رئيس مرکز تحقیقاتی علوم شیلاتی و فنون دریایی خلیج فارس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jan 1 2019 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: رئيس دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
تاریخ شروع : Dec 31 2015 12:00AM
تاریخ خاتمه : May 17 2018 12:00AM


:: رئيس دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بندرخمير
تاریخ شروع : Dec 31 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 5 2016 12:00AM


:: مدير پژوهش و فناوری منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه منطقه 15
تاریخ شروع : Dec 1 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 27 2012 12:00AM


:: رئيس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Nov 26 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 13 2012 12:00AM


:: مدير گروه رشته محيط زيست دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Dec 29 2007 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 1 2010 12:00AM


:: مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت مهندسین مشاور دانش سبز جنوب
تاریخ شروع : Feb 6 2002 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 1 2014 12:00AM


:: رئيس کانون فارغ التحصيلان منطقه 15 دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Dec 1 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Aug 28 2015 12:00AM1