گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

سوابق اجرایی

:: مدیرگروه پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع : Nov 21 2019 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: مسئول کمیته برنامه ریزی درسی EDO

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: استاد مشاور دانشجویان پرستاری ورودی 96

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 23 2017 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 2021 12:00AM


:: کارشناس بالینی کارآموزی ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 23 2019 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2020 12:00AM


:: عضو کمیته ارشد پرستاری جهت قبولی دانشجویان کارشناسی در مقطع ارشد

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی جهرم
تاریخ شروع : Sep 23 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندر عباس
تاریخ شروع : Sep 22 2016 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: مربی هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی جهرم
تاریخ شروع : Sep 23 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 20 2015 12:00AM


:: پرستار و مشاور بیماران دیابتی

مؤسسه محل اشتغال : مرکز سلامت ایرانیان اصفهان
تاریخ شروع : Apr 21 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 11 2011 12:00AM


:: همکار مدرس پرستاری کودکان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی ایران
تاریخ شروع : Sep 23 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 20 2010 12:00AM


همکار و مدرس درس پرستاری کودک سالم و بیمار در دانشگاه علوم پزشکی ایران
:: پرستار بخش انکولوژی

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان علی اصغر تهران
تاریخ شروع : Apr 3 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 21 2010 12:00AM


:: پرستار بخش نفرولوژی کودکان

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان علی اصغر تهران
تاریخ شروع : Sep 23 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 11 2010 12:00AM1