گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: مدرس حق‌التدریس آموزشکده فنی کوثر سیرجان

مؤسسه محل اشتغال : آموزشکده فنی کوثر سیرجان
تاریخ شروع : Sep 23 2003 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2006 12:00AM


:: مدرس حق‌التدریس دانشگاه پیام نور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه پیام نور سیرجان
تاریخ شروع : Sep 23 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 21 2006 12:00AM


:: - مدیر گروه رشته معماری و مدرس حق التدریس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
تاریخ شروع : Sep 22 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2006 12:00AM


:: مدرس حق التدریس و مامور به خدمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم از 89 تا 94

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
تاریخ شروع : Sep 23 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2015 12:00AM


:: عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jul 23 2007 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 30 2018 12:00AM


تا کنون
:: مدیر گروه رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Oct 23 2015 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 2018 12:00AM1