گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه ریاضی

مؤسسه محل اشتغال : واحد بندرعباس. 1392-1393
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رییس کارگزینی هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : واحد بندرعباس. 1389
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1