گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و حرفه ای سما بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Nov 15 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2015 12:00AM


:: عضو کمیته انتصابات سما استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Feb 17 2015 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2015 12:00AM


:: رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Oct 11 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2015 12:00AM


:: عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Jan 20 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2014 12:00AM


:: عضو کمیته ورزش و جوانان شهرستان جاسک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Sep 23 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2014 12:00AM


:: عضو شورای فرهنگی و اجتماعی شهرستان جاسک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Dec 1 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2014 12:00AM


:: عضو کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان جاسک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : May 16 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 16 2012 12:00AM


:: رئیس کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Oct 16 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2014 12:00AM


:: مسئول هیات مذهبی امام علی(ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Nov 11 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2010 12:00AM


:: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Oct 16 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2014 12:00AM


:: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع : Sep 23 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه :1