گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: معاون دانشجوئی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Feb 6 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 28 2013 12:00AM


:: معاون آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jan 28 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه :1