گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jul 5 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 17 2016 12:00AM


:: مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
تاریخ شروع : Sep 23 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 2014 12:00AM


:: رییس دانشکده علوم انسانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jun 5 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 4 2014 12:00AM


:: مدیر گروه کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jul 15 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقان هرمزگان
تاریخ شروع : Sep 23 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2012 12:00AM


:: معاون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jan 1 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 25 2013 12:00AM


:: معاون اداری و مالی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات هرمزگان
تاریخ شروع : Nov 1 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 30 2011 12:00AM1