گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی

:: مدیر تولید

مؤسسه محل اشتغال : شرکت تولیدی پیوند هرمزگان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون بازرگانی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت تولیدی دقیق صنعت تهران
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت داده پردازش مجازی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : -
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای علمی بنیاد ملی نخبگان استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : -
تاریخ شروع : Mar 21 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: دبیر هیأت امنای دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: ریاست دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: رئیس هیأت اجرایی جذب استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : -
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیأت اجرایی جذب استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : -
تاریخ شروع : Mar 21 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: معاون اداری و مالی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
تاریخ شروع : Feb 19 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: ریاست دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
تاریخ شروع : Mar 20 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 19 2013 12:00AM1