گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی

:: شواری آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه مدیریت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1