گروه آموزشی : اقتصاد و گمرک
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

سوابق اجرایی

:: مدیر کل اموزش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد بندرعباس
تاریخ شروع : Aug 26 2015 12:00AM
تاریخ خاتمه : Aug 28 2017 12:00AM


:: مدیر گروه اقتصاد، گمرک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد بندرعباس
تاریخ شروع : Jun 28 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 29 2015 12:00AM1