گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: رئيس انجمن علمي پرستاري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
تاریخ شروع : Oct 23 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای پژوهشی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
تاریخ شروع : Nov 30 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
تاریخ شروع : Oct 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیئت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
تاریخ شروع : May 10 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: عضو سازمان نظام پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام پرستاری استان هرمزگان
تاریخ شروع : Nov 11 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: مربی بالینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
تاریخ شروع : Sep 29 2001 12:00AM
تاریخ خاتمه :1