گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: رییس دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : واحد بندرجاسک
تاریخ شروع : Oct 29 2017 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: معاون دانشجوئی و فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون دانشجوئی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس دانشکده علوم پایه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 22 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 21 2011 12:00AM


:: مدیر گروه رشته ریاضی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 23 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2012 12:00AM


:: عضو هيئت علمي گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از مهرماه سال 1387 تا کنون

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 3 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون

1