علی همایون
گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی