دکتر علیرضا سالارزاده
گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: عضو هيات مميزه هيات اجرايي جذب

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jun 22 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تاكنون ادامه دارد
:: دبیر منطقه

مؤسسه محل اشتغال : دبيرخانه منطقه 15
تاریخ شروع : Sep 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 21 2014 12:00AM


:: عضو کار گروه صلاحیت عمومی استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jun 16 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تاكنون نيز ادامه دارد
:: دبیر هیات اجرایی جذب استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Nov 16 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2010 12:00AM


:: معاون آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Dec 28 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2010 12:00AM


:: معاون آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 23 1998 12:00AM
تاریخ خاتمه : Apr 20 2005 12:00AM


:: مدیر کل آموزش

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Apr 4 1998 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 1998 12:00AM


:: مدیر گروه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Nov 10 1997 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 23 1998 12:00AM1