گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه رشته معماری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jun 22 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : May 22 2014 12:00AM


:: مدیر پروژه طرح های جامع و تفصیلی شهری

مؤسسه محل اشتغال : مهندسین مشاور طرح و ساخت هرمزگان
تاریخ شروع : Sep 23 2006 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: مدیر دفتر طراحی و مطالعات شهری

مؤسسه محل اشتغال : مهندسین مشاور بهراز پارس
تاریخ شروع : Sep 22 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2006 12:00AM


:: نظارت معماری دانشکده و کلینیک دامپزشکی دانشگاه باهنر کرمان

مؤسسه محل اشتغال : مهندسین مشاور پیرراز
تاریخ شروع : Apr 4 2001 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 21 2004 12:00AM1