گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

سوابق اجرایی

:: سرپرست حوزه پژوهش و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2015 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: دبير چهارمين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 6 2015 12:00AM


:: رییس مرکز رشد واحدهای فناور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2015 12:00AM


:: دبير سومين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 30 2014 12:00AM


:: دبير دومين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 20 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 9 2012 12:00AM


:: مدير گروه رشته مرتع و آبخيزداري

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2012 12:00AM


:: دبير اولين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 8 2011 12:00AM


:: عضو هيأت رئيسه برگزاري همايش ملي گراميداشت روز معماري و شهرسازي

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 1 2009 12:00AM


:: عضو هيأت رئيسه برگزاري ششمين همايش منطقه اي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 20 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 27 2008 12:00AM


:: رييس حوزه کنکور سراسری فنی و مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Jun 21 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 23 2008 12:00AM


:: رييس حوزه امتحانی گروه فنی و مهندسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Dec 21 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : May 22 2009 12:00AM


:: مدير طرح و برنامه و بودجه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 20 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 20 2014 12:00AM


:: رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 22 2011 12:00AM


:: رئيس كل آزمايشگاه ها

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 20 2008 12:00AM1