گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

سوابق اجرایی

:: مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : Jul 9 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 3 2008 12:00AM


:: مدرس بالینی پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : Nov 26 1992 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: عضو انجمن پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 4 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: عضو شورای انتشارات استان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : May 27 2018 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: عضوشورای پژوهشی زنان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 24 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 1 2008 12:00AM


:: معاون دانشجویی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : Sep 1 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 20 2008 12:00AM


:: مدیر گروه پرستاری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : Jun 24 2001 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 28 2004 12:00AM


:: عضوهیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
تاریخ شروع : Jan 20 2001 12:00AM
تاریخ خاتمه :


تا کنون
:: مربی آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده پرستاری علوم پزشکی بندرعباس
تاریخ شروع : Jan 26 1998 12:00AM
تاریخ خاتمه : Apr 19 2001 12:00AM


:: عضوهیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده پرستاری تهران
تاریخ شروع : Nov 29 1998 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 4 1999 12:00AM


:: مربی آموزشی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده پرستاری علوم پزشکی تهران
تاریخ شروع : Sep 25 1994 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 4 1996 12:00AM


:: مترون

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان سینا تهران
تاریخ شروع : Jun 25 1997 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 27 1998 12:00AM


:: سوپروایزر

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان سینا
تاریخ شروع : Sep 25 1994 12:00AM
تاریخ خاتمه : Nov 28 1997 12:00AM


:: سربرستار

مؤسسه محل اشتغال : بخش عروق بیمارستان سینا تهران
تاریخ شروع : Oct 28 1995 12:00AM
تاریخ خاتمه : Nov 27 1997 12:00AM


:: سربرستار

مؤسسه محل اشتغال : بخش جراحی بیمارستان سینا تهران
تاریخ شروع : Sep 25 1993 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 24 1995 12:00AM


:: کارشناس پرستار

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان امام خمینی تهران
تاریخ شروع : Jun 25 1986 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 27 1994 12:00AM


:: کارشناس پرستار

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان سینا
تاریخ شروع : Sep 26 1992 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 22 1996 12:00AM


:: کارشناس پرستار

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان جم
تاریخ شروع : Jul 27 1991 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 29 1993 12:00AM


:: کارشناس پرستار

مؤسسه محل اشتغال : بیمارستان اقبال تهران
تاریخ شروع : Aug 10 1989 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 30 1991 12:00AM1