گروه آموزشی : حسابداری و مديريت مالي
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی

:: مشاور مالی سازمان بنادر و دریانوردی کشور

مؤسسه محل اشتغال : سازمان بنادر و دریانوردی ایران
تاریخ شروع : Oct 22 2016 12:00AM
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه مدیریت و حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه پیام نور هرمزگان
تاریخ شروع : Nov 11 2007 12:00AM
تاریخ خاتمه : Nov 11 2010 12:00AM


:: دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان هرمزگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشکاه آزاد
تاریخ شروع : May 7 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 4 2018 12:00AM


:: مدیر گروه حسابداری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
تاریخ شروع : May 26 2007 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 2 2010 12:00AM


:: مدیر کل اداری دانشگاه ازاد اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع : Aug 23 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 8 2011 12:00AM


:: رئیس دانشکده فنی سما بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع : Aug 7 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 4 2018 12:00AM


:: معاون سما دانشگاه آزاد بندرعباس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد بندرعباس
تاریخ شروع : Apr 21 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 4 2018 12:00AM1