دکتر سارا ادیبی سده
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی

سوابق اجرایی