گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - محيط زيست

سوابق اجرایی

:: مدیر گروه ارشد مهندسی محیط زیست -آب و فاضلاب

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع : Mar 21 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2011 12:00AM


:: عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1