گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: مطالعه برنامه پايش و تكميل ايستگاههاي نمونه برداري رودخانه هاي هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Oct 1 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 17 2009 12:00AM
نام کارفرما : اداره کل محيط زيست استان هرمزگان
مبلغ طرح : 150000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مطالعات امکان سنجي احداث شهرک ها و بازارچه هاي صنايع دستي استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Oct 14 1998 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 13 2010 12:00AM
نام کارفرما : اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
مبلغ طرح : 400000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: اطلس صنايع دستي شرق استان هرمزگان

وضعیت طرح :
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Nov 29 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 19 2011 12:00AM
نام کارفرما : اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
مبلغ طرح : 60000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: انجام مطالعات نيازسنجي تاسيسات گردشگري توابع شهرستان بندرعباس و تهيه نقشه جامع تاسيسات گردشگري هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Oct 6 2016 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 6 2019 12:00AM
نام کارفرما : اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
مبلغ طرح : 30000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارزيابي کيفيت آب شرب شهري در نظام تعرفه و پيش بيني تقاضا در شهر بندرعباس

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Dec 31 2017 12:00AM
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شرکت سهامي آب و فاضلاب استان هرمزگان
مبلغ طرح : 420000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: استخراج دسته منحني هاي شدت– مدت – فراواني و مقدار – مساحت – مدت بارندگي ها و ارائه مدل رياضي در استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Nov 27 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 19 2011 12:00AM
نام کارفرما : شرکت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان
مبلغ طرح : 10000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مطالعه و تهيه شناسنامه گردشگري و برنامه ريزي اجرايي روستاهاي سيد سلطان محمد و آبنما (از توابع شهرستان رودان)

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Dec 31 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Aug 26 2010 12:00AM
نام کارفرما : اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
مبلغ طرح : 70000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي روابط بارندگي و رواناب در حوضه هاي آبريز استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Jan 2 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 7 2010 12:00AM
نام کارفرما : شرکت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان
مبلغ طرح : 80000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي عوامل مؤثر بر رسوب زايي و ارائه مدل هاي همبستگي برآورد رسوب درحوضه هاي آبريز ميناب و جگين هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Dec 30 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 28 2010 12:00AM
نام کارفرما : شرکت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان
مبلغ طرح : 80000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه انگبینی -
:: ارزيابي معادلات تبخير- تعرق با استفاده ازمشاهدات لايسي متر و انتخاب مناسب ترين روش در هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شرکت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان
مبلغ طرح : 10000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارزيابي وضعيت آب در هر يك از بخش هاي كشاورزي ، صنعت و شرب در استان هرمزگان

وضعیت طرح :
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Feb 4 2006 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jan 30 2007 12:00AM
نام کارفرما : سازمان مدييريت و برنامه ريزي
مبلغ طرح : 250000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: پايش خشكسالي و پهنه بندي آن در استان هرمزگان

وضعیت طرح :
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Jul 27 2004 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 29 2006 12:00AM
نام کارفرما : شرکت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان
مبلغ طرح : 50000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابراهیم شاکری زاده -
:: محاسبه دبي با دوره برگشت هاي مختلف در حوضه هاي فاقدآمار درشرق هرمزگان

وضعیت طرح :
نوع طرح : استانی
تاریخ شروع : Jul 31 2003 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 1 2006 12:00AM
نام کارفرما : شرکت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان
مبلغ طرح : 50000000 ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابراهیم شاکری زاده -

1