گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : -

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: نقشه چند سطحي استان هرمزگان مبتني بر Google Map Direction Service

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع : Jul 1 2015 12:00AM
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : داده پژوه ايرانيان (سنيک)
مبلغ طرح : 200000000 ریال
سمت در طرح :

سرويس مکان يابي و مسيريابي خدمات، مبتني بر سرويس Google Map با قابليت شناسايي خدمات مورد نياز در نزديکترين محل جغرافيايي. اين سرويس بر روي سيستم هاي موبابل قابل نصب است.