گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: كاليبراسيون فسفر در اراضي ديم و فارياب استان همدان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
:: مقايسه دو مدل (EPM) و (MUSLE) در سرشاخه هاي رودخانه قره چاي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشگاه بوعلي سينا همدان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
:: مطالعات خاكشناسي و اندازه گيري نفوذ آب در خاك در دشت شيان اسلام آباد غرب ،كرمانشاه

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : شرکت مهندسي مشاور سنگ آزما
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
:: تعيين شاخص هاي فرسايش پذيري مارن هاي ايران ، طرح ملي

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري ايران
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
:: مطالعه مقدماتي تهيه اطلس آلودگي در حاشيه رودخانه هاي مهم استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه يافته
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : اداره کل محيط زيست استان هرمزگان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :

1