گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاري

  • دانشجویان گرامی لطفا در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص مباحث درسی به آدرس زیر ایمیل بزنید: azizi.sh23@yahoo.com
طرحهای پژوهشی برون دانشگاهي

:: بررسي ارتباط تعهد سازماني و سايش اجتماعي در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهر سمنان

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما :
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: مقايسه سرشت و منش در اساتيد و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي و غيرپزشکي

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشگاه علوم پزشکي سمنان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیلان عزیزی - ندا اشرفی - عظیم حمزئیان -
:: تحليل مفهوم مديريت درد در نوزادان بر اساس الگوي هيبريد

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشگاه علوم پزشکي سمنان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیلان عزیزی - محسن سلیمانی - علی فخرموحد -
:: پرستاران مرد زير سقف شيشه اي

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
نام کارفرما : دانشگاه علوم پزشکي سمنان
مبلغ طرح :  ریال
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -