گروه آموزشی : مهندسی برق و الکترونیک
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: بررسی وشبیه سازی نقش بکارگیری کنترل کننده فازی درکاهش تلفات توان یک سیستم فتوولتائیک

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1