گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري

طرح های پژوهشی

:: طراحی اقلیمی در معماری شهرسازی مناطق گرم و مرطوب(مورد مطالعه : شهر بندرعباس)

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر هوبه تحویلداری - دکتر مسعود دالمن -

222
:: میزان رضایتمندی دانشجویان معماری از آتلیه ها(مورد مطالعه: دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس)

وضعیت طرح : انصراف
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222

1