گروه آموزشی : زمین شناسی

طرح های پژوهشی

:: چينه نگاری ژئوشيميايي و دیرینه بوم شناسی روزن داران سنومانین در جنوب شرق شیراز

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Sep 22 2016 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

222
:: بررسي زمين شناسي و ژئوشيمي گل فشان هاي ساحل شرقي هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222
:: مطالعه پتانسیل معدنی جزیره لارک در خلیج فارس

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح : همکار اصلی
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

222

1