گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

  • کلیه کلاس های رمضان نیا روز پنجشنبه تاریخ 95.09.25 تشکیل نمی شود. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می گردد
طرح های پژوهشی

:: دو ـ قاب ها و دوگان آنها در فضا های 2 - ضرب داخلی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Sep 23 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 23 2014 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Oct 23 2014 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: PI _ چند گوناهای جبر باناخ

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Sep 24 1923 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 2014 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Oct 23 2013 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: فرمول تبديل لاپلاس روي آلفا برشهاي مشتق مرتبه دوم فازي

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Sep 23 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 22 2012 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Oct 23 2011 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: نکاتی در اجرای روش آنالیز هموتوپی و همگرایی آن

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Sep 23 2010 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 23 2011 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Oct 23 2010 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : Sep 22 2008 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 21 2008 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Oct 22 2008 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1