گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: پيش بينی سمت و سرعت باد با استفاده از سيستم شبکه عصبی در ايستگاه بندرعباس و جاسک

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Jul 27 2007 12:00AM
تاریخ تسویه : Aug 6 2018 12:00AM
تاریخ تصویب : Oct 30 2014 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تحليل فضايي بارش هاي بحراني هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Oct 1 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Dec 28 2013 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Jul 3 2012 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارزيابي كيفيت آب رودخانه هاي هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Feb 26 2009 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 27 2010 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Dec 28 2008 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: تحليل منطقه اي سيلاب شرق هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Oct 2 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه : Oct 4 2006 12:00AM
تاریخ تسویه : Feb 5 2008 12:00AM
تاریخ تصویب : Nov 30 2005 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1