گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از تکنیک DEA-AHP

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1