گروه آموزشی : زیست
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: 6. مجری طرح کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی کاربرد تشخیصی آنزیم گالاکتوز دهیدروژناز شناسایی شده از باکتری سودوموناس فلورسانس jk-91

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: استفاده از روش Response Surface Methodology در بهینه سازی پارامترهای بازیافت آنزیم نوترکیب پرولین دهیدروژناز از اجسام انکلوزیون

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Oct 21 2013 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: جداسازي، غربالگري و تعيين مشخصات ميكروارگانيسمهاي توليد كننده آنزيم لوسين دهيدروژناز از نمونه هاي آب و خاك جمع آوري شده از بندر جاسك

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : May 16 2012 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: توليد فرم نوتركيب، آناليز بيوانفورماتيكي و مطالعات كينيتكي بر روي آنزيم پرولين دهيدروژناز Pseudomonas fluorescence

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Feb 20 2012 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: 1. مجری طرح بررسی سموم دریایی ناشی از کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1