گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی

طرح های پژوهشی

:: بررسي ميزان اجراي شاخص هاي دولت الکترونيک در شهرستان بندرلنگه

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: تأثير ابعاد بازاريابي رابطه مند بر رضايت مشتريان (مورد مطالعه: بانک ملي شهرستان بندرلنگه)

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه به منظور ارائه الگويي اثر بخش

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه : Feb 19 2011 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1