گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: نتایجی از آنتروپی افرازها و آنتروپی سیستم های دینامیکی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Jun 22 2015 12:00AM
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: نتایجی از آنتروپی شرطی با افرازهای نامتناهی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Nov 22 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jun 22 2015 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: رویکردی جدید به آنتروپی توپولوژیکی نسبی برای فضاهای توپولوژیکی نسبی فشرده

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Jan 5 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 6 2014 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Jan 5 2014 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: آنتروپی توپولوژیکی نسبی توابع پیوسته روی فضاهای توپولوژیک فشرده

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : نوآوري و توليد علم
تاریخ شروع : Feb 25 2013 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 29 2013 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Feb 25 2013 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان عمران در دروس ریاضی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : Oct 23 2005 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 21 2007 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1