گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: همگرایی روش CQ در فضاهای آدامار

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : Apr 11 2018 12:00AM
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Apr 10 2018 12:00AM
شماره مجوز : ۱۲۰/۲/۱۵
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: نابرابری عملکردی از نوع دانکل- ویلیامز مربوط به فواصل زاویه ای

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: مطالعه بیشتر جبر بافتارها به عنوان جبر جدید در ریاضیات

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1