دکتر علیرضا سالارزاده
گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی بر اساس الگوی ژنیکی

وضعیت طرح : در حال اجرا
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : Apr 22 2014 12:00AM
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Mar 1 2015 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: شناسايي خيارهاي دريايي اطراف جزيره هنگام

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : Aug 24 2012 12:00AM
تاریخ خاتمه : Sep 28 2013 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Jul 26 2012 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسي ارزش غذايي چهار گونه خيار دريايي در استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی-کاربردی
تاریخ شروع : Jul 25 2011 12:00AM
تاریخ خاتمه : Jul 27 2012 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Jun 23 2011 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: تغذيه لارو ميگوي سفيد هندي با آرتيما غني شده با ويتامين C

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Sep 26 2000 12:00AM
تاریخ خاتمه : Feb 19 2001 12:00AM
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب : Aug 22 2000 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1