مهندس زینب علی یاس
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: بررسی نقش ویژگی های فیزیکی محیط بر میزان استفاده از پارک ها در محلات مسکونی منطقه یک بندرعباس

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : بنیادی
تاریخ شروع : Jan 20 2017 12:00AM
تاریخ خاتمه : Aug 23 2018 12:00AM
تاریخ تسویه : Apr 21 2019 12:00AM
تاریخ تصویب : Dec 21 2016 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زینب علی یاس -

222

1