گروه آموزشی : مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
دانشکده : -

طرح های پژوهشی

:: بررسی روند تحولات خاک و معرفی گونه های گياهی مقاوم به خشکی در منظر سازی جاده ها و بزرگراه ها در اقليم خشک بندر عباس

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدلهای تجربی در حوزه آبخيز ميناب

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: ارزيابی تناسب كيفي اراضي کشاورزی جهت محصولات مهم در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :
:: بررسی ميزان بار رسوب ويژه فصلی و دائم با توجه به شکل حوزه های آبخيز در استان هرمزگان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :
تاریخ تسویه :
تاریخ تصویب :
شماره مجوز :
سمت در طرح :

1