گروه آموزشی : پرستاری
دانشکده : -
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مادر و کودک

طرح های پژوهشی

:: بررسی میزان اگاهی ونگرش و عملکرد زنان متاهل 15تا49ساله ساکن استان هرمزگان نسبت به روش های بهداشت باروری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Aug 27 1999 12:00AM
تاریخ خاتمه : Aug 26 2000 12:00AM
تاریخ تسویه : Aug 26 2000 12:00AM
تاریخ تصویب : Aug 27 1999 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر زارع - دکتر اقا مولایی -
:: بررسی اگاهی ونگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس پیرامون خودازمایی پستان و سرطان پستان

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Jul 24 2003 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 22 2004 12:00AM
تاریخ تسویه : Mar 22 2004 12:00AM
تاریخ تصویب : Jul 24 2003 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : خانم شیلان عزیزی - خانم فرج زاده -
:: تاثیر اموزش تمرینات ورزشی قبل از عمل بر میزان درد بعد از عمل جراحی هرینورافی

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Jul 24 1998 12:00AM
تاریخ خاتمه : Mar 22 1999 12:00AM
تاریخ تسویه : Mar 22 1999 12:00AM
تاریخ تصویب : Jul 24 1998 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسی میزان رضایت بیماران بستری در بیمارستان های دولتی شهر بندرعباس از عملگرد کادر پرستاری

وضعیت طرح : خاتمه یافته
نوع طرح : کاربردی
تاریخ شروع : Sep 24 1997 12:00AM
تاریخ خاتمه : Apr 22 1998 12:00AM
تاریخ تسویه : Apr 22 1998 12:00AM
تاریخ تصویب : Sep 24 1997 12:00AM
شماره مجوز :
سمت در طرح : مجری
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : خانم حسینی نسب - خانم ناظری -

1